Medfinansiering

Trafikverket och Region Skåne, via Skånetrafiken, samordnar utskick av ansökningar för medfinansiering. Det innebär att kommunerna ska skicka in underlag för kollektivtrafikåtgärder till Skånetrafiken och för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder till Trafikverket. Mer information om medfinansiering finns på trafikverket.se


Allmänna förutsättningar

Förordningen (200:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggingar med mera, och Trafikverkets handbok för statsbidrag, publikation 2016:169 ska följas. Här framgår tydligt vilka slags objekt och åtgärder som är aktuella för statlig medfinansiering.

Ansökan måste göras även för åtgärder som sänts in under tidigare år förutsatt att de fortfarande är aktuella.

Då medlen för medfinansiering är begränsade ökar möjligheten att få medfinansiering om åtgärder med hög produktionskostnad delas upp i etapper samt prioriteras i den ordning de önskas utföras. Åtgärder med en låg produktionskostnad bör kunna hanteras av kommunen utan inblandning av statlig medfinansiering. Den statliga medfinansieringen utgör normalt 50 procent av den totala kostnaden.

När en åtgärd färdigställts ska detta anmälas till Trafikverket (trafiksäkerhet- och miljö) samt till Skånetrafiken (kollektivtrafik) för eventuell besiktning. Därefter kan slutligt medfinansieringsunderlag och medfinansieringsbelopp bestämmas och utbetalas.

Vid slutredovisningen ska även effekterna av trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet redovisas.


Inriktning för kollektivtrafikåtgärder RTI-medel

Regering och riksdag satte 2000 upp målet om att andelen funktionshindrade som kan nyttja vägtransportsystemet inklusive kollektivtrafik fortlöpande ska öka.

Viktigaste faktorn för vad som prioriteras är antalet resenärer. I normalfallet gäller fler än 15 påstigande per dygn. Avsteg från detta kan göras om andra förutsättningar finns, till exempel skola, vårdcentral, äldreboende och dylikt. Åtgärder som underlättar för personer med nedsatt funktionsförmåga att utnyttja kollektivtrafiken kommer därför att prioriteras.

Region Skånes (Skånetrafikens) bidrag till stadstrafik

Skånetrafikens bidragspott till stadstrafik utgör inte en del av budgeten för den regionala transportinfrastrukturen utan ingår i Skånetrafikens förvaltningsbudget. Ansökan om medfinansiering görs på samma blankett som för RTI-medlen. Kommuner skickar in önskemål till Skånetrafiken om medfinansieringsberättigade åtgärder för kommande år.

Krav för berättigande av medel

 • Avser i huvudsak åtgärder/objekt inom stadstrafik som ett komplement till att potterna inom den regionala transportinfrastrukturplanen inte kan användas till detta.
 • Följer principerna enligt Förordning (200:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och Trafikverkets handbok för statsbidrag, publikation 2016:169.

Prioritering av åtgärder som är berättigade medel:

 1. Åtgärder med anledning av trafikförändringar.
 2. Åtgärder för tillgänglighetsanpassning.
 3. Åtgärder för ökad framkomlighet (det vill säga, som gynnar punktlighet och minskar restid för ökat resande).
 4. Kopplingar till kollektivtrafiken, till exempel pendlarparkering, cykelparkering, gång- och cykelkopplingar.
 5. Åtgärder för komfort, till exempel väderskydd.
 6. Övriga åtgärder.

Exempel på som ej ryms inom ramen för medfinansiering är borttagning av hållplats, beläggningsarbete på befintlig hållplats, hållplatsutrustning som inte ryms inom det av Skånetrafiken upphandlade m.m.


Inriktning för trafiksäkerhet och miljöåtgärder med statlig medfinansiering


Trafiksäkerhet

Åtgärder för trafiksäkerhet på det kommunala väg- och gatunätet ska vara föranledda av eller kunna härledas till trafikens effekter. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet ska bidra till att antalet döda och svårt skadade i trafiken minskar och de ska förbättra för oskyddade trafikanter.

Exempel

 • Åtgärder som ger ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och då i första hand på huvudgatusystemet med stor blandtrafik.
 • Cykelvägar och säkra gångpassager.
 • Åtgärder som förbättrar barns skolväg eller barns väg till och från fritidsaktiviteter.

Miljö

Åtgärder för förbättrad miljö ska medföra att miljöbelastningen minskar. Åtgärderna ska vara mer omfattande än vad som är tvingande för kommunen utifrån gällande lagstiftning, till exempel miljöbalken.

Exempel

 • Ljudisoleringsåtgärd på fasader och andra bullerdämpande åtgärder som till exempel tilläggsruta och byte av ventilationsdon.
 • Merkostnad vid byte till bullerreducerande beläggning till exempel byte till dubbeldränasfalt.

Kommuner skickar in önskemål om medfinansieringsberättigande åtgärder för kommande år till Trafikverket Region Syd.