.

Hållbarhet

.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi erbjuder hållbara resor som öppnar upp Skåne och skapar rörlighet, tillväxt och livskvalitet. Att resa kollektivt sparar miljön och bidrar till renare luft och mindre buller, vilket i sin tur bidrar till hälsosammare stadsmiljöer. Genomsnittsbilen släpper ut tio gånger mer koldioxid än om kunden reser med oss.

Alla våra buss- och tågresor är märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Miljö- och hållbarhetsprogram

Vår verksamhet styrs av vårt miljö- och hållbarhetsprogram, vilket har tre fokusområden:

 1. Fossilbränslefrihet och energieffektivitet
 2. Ren luft och minimerat buller
 3. Ansvarstagande i leverantörskedjorna

Läs mer om hållbarhetsarbetet i vår hållbarhetsredovisning.

Om du har frågor eller vill veta mer om Skånetrafikens hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta Iris Rehnström.

.

Vad menar vi med hållbarhet?

Vi öppnar upp Skåne.

Vi skapar rörlighet och för samman människor.

Vi strävar efter att alla som arbetar hos oss eller på uppdrag av oss ska kunna trivas med sitt arbete och ha bra villkor både i Sverige och i andra delar av världen.

Vi bidrar till:

 • minskade klimatutsläpp
 • hälsosammare stadsmiljöer
 • renare luft
 • mindre buller
 • ökad jämlikhet i samhället och minskad segregation

Hållbarhetsbudskap

Vi vill alltid lyfta fram och kommunicera hållbarhetsperspektivet i så stor utsträckning som möjligt.

Följande budskap är de hållbarhetsbudskap som Skånetrafiken har – inga andra budskap får användas:

 • Tillsammans för en hållbar framtid + logotyp Bra Miljöval. Ladda ner logotyp från Naturskyddsföreningens hemsida.
  Där det inte tydligt framgår att logotypen Bra Miljöval syftar på våra buss- och tågresor är budskapet:
  Resor för en hållbar framtid + logotyp Bra Miljöval.
  För serviceresor ska endast budskapet Tillsammans för en hållbar framtid användas och inte logotypen Bra Miljöval
 • Tack för att du reser hållbart
 • ... naturen hämtar andan ...

Budskap om elbussar

Elbussar är ett hett ämne och en framtida satsning från Skånetrafiken. HelsingborgExpressen, som invigs sommaren 2019, kommer att gå på el och det planeras även för elbusslinjer i Malmö stadsbusstrafik.

Eldrift passar väl in i vårt hållbarhetsarbete och i vår kommunikation lyfter vi fram följande tre argument:

 • rent (inga avgaser från avgasröret, bidrar till renare luft i staden),
 • tyst (minus 6 decibel i ljudnivå jämfört med en buss med förbränningsmotor),
 • klimatsmart, då bussarna drivs med grön el som är märkt med Bra Miljöval.

När pratar vi om vad?

Generellt

Våra buss- och tågresor är märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Vi marknadsför så ofta som möjligt denna märkning med hjälp av vårt allmänna hållbarhetsbudskap Tillsammans för en hållbar framtid/Resor för en hållbar framtid + logotyp Bra Miljöval.

Det är endast buss- och tågresorna som är märkta med Bra Miljöval, inte våra serviceresor! Serviceresorna marknadsförs med vårt allmänna hållbarhetsbudskap Tillsammans för en hållbar framtid utan logotypen Bra Miljöval. Elbilarna inom serviceresor kan marknadsföras som klimatanpassade/klimatsmarta eftersom de bidrar till att minska bilåkandets klimatutsläpp.

Hållbarhet

Hållbarhet är lika med samhällsnytta och begreppet utgör "taket" i vår hållbarhetskommunikation.

När vi vill berätta om vår trafiks sammanlagda samhällsnytta pratar vi om den hållbarhet som vår trafik genererar i Skåne. Detta inbegriper:

 • miljönytta (minskade klimatutsläpp),
 • hälsonytta (minskade avgasutsläpp, renare luft, mindre buller),
 • social nytta (skapa rörlighet, öka jämlikhet i samhället, föra samman människor, hjälpa till att bryta segregation),
 • ekonomisk nytta (upprätthålla livskraftiga småsamhällen, positiv påverkan på värdet på fastigheter).

Vi pratar om att Skånetrafikens produkt är hållbara resor. Se definitionen på hållbarhet ovan.


Klimatnytta

Med klimatnytta menar vi minskade klimatutsläpp jämfört med om var och en hade åkt i egen bil, klimatanpassat/klimatsmart. Vi pratar om klimatnytta främst när vi vill marknadsföra vår tågtrafik eller hela vår allmänna kollektivtrafik, alltså buss- och tågtrafiken.

Tågtrafiken släpper ut mycket lite klimatgaser jämfört med en genomsnittlig bil. (Endast 0,45 g CO2 per kilometer som kunden åker med oss, jämfört med cirka 146 g per kilometer personen åker i bilen. Elbilar släpper ut mindre än genomsnittsbilen.)

Hela vår allmänna kollektivtrafik (bussar och tåg sammanlagt) släpper ut 15g CO2 per kilometer kunden åker med oss, genomsnittsbilen släpper alltså ut 10 gånger mer.


Miljö- och hälsonytta

När vi vill marknadsföra hela vår allmänna kollektivtrafik eller endast busstrafiken pratar vi om att samåkning sparar miljön och leder till minskade avgaser och minskat buller, renare luft och en hälsosammare stadsmiljö.

I samband med vår buss- och tågtrafik pratar vi även om fossilfria och förnybara bränslen/energi (såsom grön Bra Miljövalsel, biogas och biodiesel). 2016 var andelen fossilfria bränslen i buss- och tågtrafiken sammanlagt 82 procent. All stadsbusstrafik är redan fossilbränslefri sedan 2015. Sedan 2018 är hela den allmänna kollektivtrafiken fossilbränslefri. 2020 kommer även våra serviceresor vara fossilbränslefria.

När vi berättar om våra elbussar marknadsför vi även deras klimatnytta. Eftersom de drivs på grön Bra Miljövalsel minskar klimatutsläppen med över 70 procent jämfört med bussar som drivs med förbränningsmotor. Elbussarna släpper inte ut några avgaser alls och är tystare än bussar med förbränningsmotor. Vi lyfter fram klimatanpassat/klimatsmart, tyst och rent när vi pratar om elbussar.


Ordval och uttryck

Vi använder

Vi använder inte

 • Resa kollektivt är ett Bra Miljöval
 • Hållbara resor (för hållbarhet se definition ovan)
 • Miljömärkta resor med buss och tåg
 • Minska/minskade klimatutsläpp
 • Klimatanpassat/klimatsmart/klimatspara
 • Spara miljön
 • Fossilbränslefritt, förnybart
 • Fossilfria bränslen, förnybara bränslen, förnybar energi (såsom grön Bra Miljövalsel, biogas och biodiesel)
  Obs: naturgas är ett fossilt drivmedel och ska inte marknadsföras!
 • Klimatångest
 • Nollutsläpp (i samband med klimatgasen koldioxid). Även fossilfria bränslen som till exempel grön el och biogas genererar utsläpp i hela livscykeln från produktion till användandet i fordonen.
 • Ingen miljöpåverkan (alla aktiviteter påverkar miljön på ett eller annat sätt).
 • Naturgas